SSA Årsmöte 2023 – Östersund

 

SSA Årsmöteshelg i Östersund – INSTÄLLD

28 – 30 april, 2023


 

 

På förekommen anledning kommer här en snabbsammanfattning av bakgrunden till beslutet.

 

Jemtlands radioamatörers planering och budget för flertal försök (-20,-21,-23) att arrangera årsmöteshelg har godkänts av SSA:s styrelse minst 3 gånger.

 

Senast i våras av sittande styrelse.

 

Nu i december ändrar plötsligt SSA:s styrelse genom ordförande Jens de ekonomiska förutsättningarna och är inte lyhörda för tidigare fattade beslut. Detta innebär att planering och budget inte går ihop.

 

JRA är därmed tvingad att avbryta arbetet och ställa in arrangemanget.

 

START    TIME-LINE och bilagor

 

SK3JR, Jemtlands Radioamatörers styrelse beslutar avbryta årsmötes arrangemanget 2023

Projektgruppen för SSA Årsmöte 2022 har meddelat oss i SK3JR’s styrelse att man sedan en kort tid tillbaka fått totalt motstridiga uppgifter från SSA:s ordförande Jens om de ekonomiska förutsättningarna för att arrangera årsmötet mot det som tidigare gällt.

Projektgruppen har upprättat en time-line med mail i kronologisk ordning som föredragits klubbstyrelsen 2022-12-12. Materialet bifogas detta mail.

Projektgruppen har redovisat detta för styrelsen och årsmötes arrangemanget har planerats helt efter de förutsättningar klubben fick redan 2019 och styrelsen kan inte förstå hur man kan omtolka det PM som ligger till grund för årsmötesarrangörerna på det sätt ordföranden nu plötsligt valt att göra.

I PM står på sista sidan, ordagrant:

SSA:s del i arrangemangen.

SSA Sektion Redaktion och Marknadsföring svarar för samordning av SSA:s del i utställningen och för SSA HamShop. SSA betalar inte för dessa ytor. Däremot betalar SSA kostnaden för lokalen som behövs för själva årsmötet samt för de lokaler som tas i anspråk av SSA. En enklare sammanträdeslokal för ca 25 personer behövs under lördagen.

Gul markerat anser vi är så tydligt uttryckt att det inte kan omtolkas på det sätt man nu plötsligt gjort.  Dvs. att föreningen SSA genom sin ordförande nu plötsligt anser att det fasta bidrag som utbetalas till arrangerande klubb ska täcka denna kostnad också.

Hela det PM som vi tagit ovan bild ifrån

Vi har i tillägg en inspelning från den del av det styrelsemöte där Petter preliminärt redogjorde för planerna för årsmötet 2020. Det diskuterades kring de ekonomiska förutsättningar som beskrivs i PM:et och styrelsen konstaterade, efter att man diskuterat sitt PM, att SK3JR tolkat det korrekt. Vilket klart framgår av inspelningen. Man beslutade på nästkommande styrelsemöte enhälligt att godkänna JRA:s budget och kostnaderna förknippade därmed.

I tillägg till den sammanfattande Time-Line som upprättats hänvisar vi till det mail som sänts av Petter till SSA styrelse den 19 november och det svar på Jens mail den 8 december och de bilagor som finns där.

Då SSA i mail framhärdar i sin syn att föreningen inte ska betala enligt det upplägg som redovisats har projektgruppen vid möte den 11 december reviderat budgeten och diskuterat utfallet. Man har även gjort en Worst Case budget, tittat på olika vägar att få intäkter och vänt och vridit på siffrorna. Utifrån detta kom man fram till slutsatsen att den ekonomiska risk föreningen nu skulle tvingas ta var så stor att detta omedelbart skulle redovisas för SK3JR’s styrelse för beslut om fortsättningen.

Det är viktigt att i sammanhanget komma ihåg att SK3JR är en mindre klubb i Norrlands inland. Klubben har begränsade resurser och vi har jämfört med klubbar som Lindesberg och Eskilstuna ett geografiskt läge som kommer locka betydligt färre besökande. Det gäller även möjligheten att få upp firmor i branschen som kan ställa ut och sponsra med lotterivinster etc.

Efter en redovisning av time-line, mailkorrespondens och diskussion kan inte SK3JR’s styrelse heller tolka PM:et och dess skrivning på annat sätt än projektgruppen gjort. Styrelsen anser därmed att SSA genom ordförandens invändningar helt förändrat de ekonomiska förutsättningarna.

Vi ser inte att klubben kan och skall ta den ekonomiska risk det skulle innebära att gå vidare med arrangemanget. SSA har genom sitt agerande raserat förtroendet hos SK3JR’s styrelse. Vi beslutar enhälligt att ge projektgruppen i uppdrag att avsluta sitt arbete.

Styrelsen har full förståelse för att projektgruppen är påverkad av den uppkomna situationen och har tappat sin motivation att fortsätta.

Från styrelsen i SK3JR’s sida beklagar vi djupt den uppkomna situationen och frånsäger oss med hänvisning till agerandet från SSA att arrangera årsmötet 2023. Beslutet är enhälligt och protokollfört vid vårt extra styrelsemöte 2022-12-12.

Östersund 2022-12-13

Karl-Gunnar Norberg, SM3VRG

Ordförande

Jemtlands Radioamatörer – SK3JR